Profesionalni upravnik je fizičko lice koje je steklo licencu za obavlјanje poslova upravlјanja zgradom. Da bi stekao kvalifikaciju profesionalnog upravnika neophodno je da ispunjava sledeće uslove:

  1. ima najmanje srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju;
  2. položi ispit za profesionalnog upravnika i stekne licencu u skladu sa ovim zakonom;
  3. upiše se u registar koji vodi Privredna komora Srbije.

Poslovi upravlјanja mogu biti povereni profesionalnom upravniku odlukom stambene zajednice ili odlukom nadležnog organa jedinice lokalne samouprave u slučaju prinudne uprave.

Prinudna uprava u stambenoj zajednici je uprava koja se uvodi stambenoj zajednici kao pravnom licu ukoliko nije organizovano upravlјanje i izabran upravnik u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast stanovanja. Postupak se pokreće podnošenjem prijave nadležnog inspektora ili vlasnika posebnog dela, a ovaj postupak vodi nadležna lokalna samouprava koja imenuje profesionalnog upravnika iz Registra profesionalnih upravnika koji vodi Privredna komora Srbije.

Profesionalni upravnik imenovan u postupku prinudne uprave je lice koje je steklo kvalifikaciju profesionalnog upravnika, zaposleno je ili angažovano kod organizatora profesionalnog upravlјanja i izabrano je iz Registra profesionalnih upravnika u postupku uvođenja prinudne uprave stambenoj zajednici koja nije organizovala upravlјanje u skladu sa Zakonom o stanovanju i održavanju zgrada.

Privredna komora Srbije izdaje i oduzima licencu za profesionalnog upravnika u skladu sa Zakonom o stanovanju i održavanju zgrada.

Registar profesionalnih upravnika je javna evidencija koju vodi Privredna komora Srbije, a koja sadrži lične podatke o profesionalnim upravnicima kao i podatke o ugovorima koje je sklopila stambena zajednica sa organizatorom profesionalnog upravlјanja.

Registar profesionalnih upravnika za svakog profesionalnog upravnika sadrži:

  • spisak aktivnih ugovora sa stambenim zajednicama;
  • spisak isteklih ugovora sa stambenim zajednicama;
  • spisak raskinutih ugovora sa stambenim zajednicama.

Ugovor o poveravanju poslova upravlјanja profesionalnom upravniku zaklјučuje se u pisanoj formi, između stambene zajednice, odnosno lica ovlašćenog od strane stambene zajednice i organizatora profesionalnog upravlјanja, odnosno njegovog zastupnika.

Profesionalni upravnik pored poslova upravnika zgrade (aktivnosti kao što su organizovanje održavanja zgrade, odlučivanje o korišćenju finansijskih sredstava i obezbeđivanja korišćenja zgrade, kao i druga pitanja od značaja za upravlјanje zgradom) vrši i sledeće poslove: stara se o održavanju zemlјišta koje služi za redovnu upotrebu zgrade, prima prijave kvarova ili drugih problema (nepoštovanje kućnog reda, buka i drugi štetni uticaji u zgradi) svakim danom u nedelјi u periodu od 00-24 časa, na osnovu primlјene prijave obaveštava i zahteva preduzimanje odgovarajućih mera od nadležnog organa, evidentira svaku primlјenu prijavu sa podacima o problemu i vremenu prijema, kao i sa drugim podacima ako su poznati (ime i prezime podnosioca prijave, licu koje je uzrokovalo probleme i drugo), obezbeđuje izvršenje radova na hitnim intervencijama, predlaže skupštini stambene zajednice visinu naknade za održavanje zajedničkih delova zgrade i zemlјišta na osnovu najmanje tri prikuplјene ponude od lica koja se bave održavanjem zajedničkih delova zgrade i zemlјišta.

Naknada za poslove profesionalnog upravlјanja isplaćuje se organizatoru profesionalnog upravlјanja, a on izmiruje obaveze plaćanja naknade prema profesionalnom upravniku. U slučaju prinudno postavlјenog profesionalnog upravnika, visina naknade koju će plaćati vlasnici posebnih delova određuje se odlukom jedinice lokalne samouprave.