Registar stambenih zajednica je elektronska javna baza podataka i dokumenata u kojoj su sadržani podaci o stambenim zajednicama. Registar naročito sadrži sledeće podatke koji se registruju, odnosno evidentiraju i objavlјuju:

  1. poslovno ime i adresu stambene zajednice;
  2. podatke o broju posebnih delova zgrade (broj stanova, garaža van zgrade na katastarskoj parceli na kojoj je zgrada izgrađena, garažnih mesta, garažnih boksova, parking mesta i poslovnih prostora);
  3. identifikacione podatke o upravniku, i to za domaće fizičko lice: ime i prezime i JMBG, a za strano fizičko lice: ime i prezime, broj putne isprave i država izdavanja putne isprave;
  4. identifikacione podatke o profesionalnom upravniku i organizatoru profesionalnog upravlјanja, i to za fizičko lice: ime i prezime i JMBG, za strano fizičko lice: ime i prezime, broj putne isprave i država izdavanja putne isprave, a za pravno lice: poslovno ime, adresu sedišta, matični broj i PIB;
  5. matični broj stambene zajednice;
  6. PIB stambene zajednice;
  7. broj tekućeg računa stambene zajednice i kontakt podaci (broj telefona i elektronska adresa za prijem pošte, odnosno e-adresa);
  8. druge podatke u skladu sa zakonom i aktom o registru.

Registar sadrži podatke koji se registruju i podatke koji se evidentiraju.

Jedinstvena evidencija Registra stambenih zajednica