Stambena zajednica je organizacija koju čine svi vlasnici posebnih delova stambene, odnosno stambeno-poslovne zgrade.

Organi stambene zajednice su skupština i upravnik (ili profesionalni upravnik).

Skupština je organ stambene zajednice u čijem radu učestvuju svi vlasnici posebnih delova zgrade. Skupština odlučuje o svim pitanjima od značaja za stambenu zajednicu.

Upravnik je lice koga bira skupština stambene zajednice iz redova članova skupštine stambene zajednice. Poslove upravnika do sada je obavlјao predsednik skupštine stambene zgrade. Lice koje je izabrano za upravnika obavezno je da prisustvuje svakoj sednici skupštine i da vodi sednicu.

Sednica skupštine stambene zajednice predstavlјa sastanak vlasnika posebnih delova zgrade, a saziva se u cilјu donošenja odluka i rešavanja pitanja od značaja za stambenu zajednicu. Sednica se u skladu sa zakonom sazima najmanje dva puta godišnje.

Zapisnik je dokument u koji se vodi na svakoj sednici skupštine i u koji se unosi svaka odluka vlasnika posebnih delova.

Upravlјanje zgradom, predstavlјa niz aktivnosti koje kontinuirano obavlјa upravnik ili profesionalni upravnik, kao što su organizovanje održavanja zgrade, odlučivanje o korišćenju finansijskih sredstava i obezbeđivanja korišćenja zgrade, kao i druga pitanja od značaja za upravlјanje zgradom.

Registar stambenih zajednica je elektronska javna baza podataka i dokumenata u koji se upisuju podaci o stambenim zajednicama. Registar vodi jedinica lokalne samouprave i organizuje rad Registra prema svojoj teritorijalnoj nadležnosti. Lice zaduženo za vođenje Registra je Registrator. U Registri se registruju i evidentiraju podaci o stambenoj zajednici, upravniku i zgradi. Prijavu za upis u Registar podnosi upravnik ili profesionalni upravnik.

Profesionalni upravnik je kvalifikovano licencirano lice koje obavlјa poslove profesionalnog upravlјanja u zgradama. Profesionalni upravnik je preduzetnik ili je angažovan kod organizatora profesionalnog upravlјanja (firmi) sa kojim stambena zajednica sklapa ugovor za poslove profesionalne uprave.

Registar profesionalnih upravnika je javna evidencija koju vodi Privredna komora Srbije i koja sadrži lične podatke o profesionalnim upravnicima, kao i podatke o ugovorima koje je stambena zajednica sklopila sa organizatorom profesionalnog uprvalјanja.